انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر علی صادقی
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922158 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک: 
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی              استاد
          آخرین  مدرک  تحصیلی             فلوشیپ بیهوشی قلب